Categorii

Viziteaza magazinul shop.eurosport-sa.ro pe ShopMania

Legislatie Privitoare la Comert Electronic

 

Dispozitii privind protectia consumatorului

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

ART. 1
Statutul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurind cadrul necesar accesului neingradit la pro duse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepterilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici abuzive, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumator.
ART. 2
In sensul prezentei ordonante se intelege:

 • consumator: persoana fizica care dobindeste, utilizeaza ori consuma, ca destinatar final, produse obtinute de la agenti economici sau care beneficiaza de servicii prestate de acestia;
 • agent economic: orice persoana fizica sau juridica care produce, importa, transporta, depozireaza sau comercializeaza produse ori parti din acestea, ori presteaza servicii;
 • produs: bun material destinat consumatorului sau utilizarii finale individuale sau colective;
 • serviciu: activitate, alta decit cea din care rezulta produse, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor;
 • declaratie de conformitate: declaratie facuta de catre un agent economic, prin care acesta informeaza, pe proprie raspundere, asupra faptului ca un produs sau un serviciu este conform unei norme sau altui document specificat
 • termen de garantie: limita de timp, stabilita de catre producator, in cadrul careia produsul achizitionat trebuie sa-si pastreze caracteristicile calitative prescrise, iar cumparatorul are dreptul la remedierea sau inlocuirea gratuita a acestuia, daca deficientele nu-i sint imputabile, perioada de garantie curge de la data dobindirii produsului de catre consumator;
 • termen de valabilitate: limita de timp, stabilita de catre producator, in care produsul poate fi consumat si in care acestea trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si consum;
 • durata medie de utilizare: intervalul de timp, stabilit in documentele teh nice normative sau declarat de catre producator ori convenit intre parti, in cadrul caruia produsele, altele decit cele cu termen de valabilitate, trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare;
 • viciu ascuns: deficienta calitativa a unui produs livrat sau serviciu pres tat care, existind in momentul predarii ori executarii, nu a fost cunoscut si nici nu putea fi cunoscut de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare.
  ART. 3
  Drepturile fundamentale ale consumatorilor sint: a) de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sale afecteze drepturile si interesele legitime; b) de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esen tiale ale produselor si serviciilor, astfel incit decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespubda cit mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori; c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si ser vicii de calitate; d) de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest scop mijloacele preva zute de lege;
  CAPITOLUL 2 Protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor---  ART. 4 Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate in conditii normale, pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor. ART. 5 Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate stabilit. Se interzice producerea sau comercializarea produselor falsificate sau substituite.
  ART. 6
  Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme si reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, cind situatia o impune cu privire la:
  a) falsificarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregatirea pentru vinzare si vinzarea produselor;
  b) furnizarea si utilizarea produselor, precum si prestarea serviciilor, in conditii optime, in mod deosebit a celor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
  Normele si reglementarile se refera la grupe de produse si servicii care, anual, sint nominalizate si actualizate de catre Guvern, daca acest lucru se impune.
  ART. 7
  Agentii economici sint obligati:
  a) sa comercializeze numai produse si servicii testate si certificate conform normelor legale si care respecta conditiile calitative prevazute in con tracte, astfel incit acestea sa nu afecteze viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  b) sa opreasca livrarilor, respectiv sa retraga de pe piata sau de la benefi ciari produsele la care organismele abilitate de lege sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracterisicilor calitative prescrise sau care ar putea afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor;
  c) sa anunte, imediat, existenta pe piata a orcarui produs de care au cunostinta ca a afectat viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
  d) sa asigure conditii igienico-sanitare in productie, pe timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii, conform normelor sanitare in vigoare.

 

CAPITOLUL 3
Protectia intereselor economice ale consumatorilor

ART. 8
Guvernul adopta reglementari specifice in scopul prevenirii si combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.
ART. 9
In relatiile cu consumatorii, agentii economici au obligatia de a se comporta in mod corect si de a nu folosi practici comerciale abuzive.
ART. 10
Drepturile consumatorilor, la incheierea contractului sint:
a) libertatea de a lua decizii, la achizitionarea de produse si servicii, fa ra a li se impune in contracte clauze care pot favoriza folosirea unot tehnici abuzive in vinzare, de natura a influenta optiunea acestora; b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garan tie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobinzilor; c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate; d) de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale; e) de a li se asigura service-ul necesar si piesele de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de parti; f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume sta bilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului.
ART. 11
Produsele si serviciile oferite consumatorilor se masoara cu mijloace de masurare si control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementarilor legale.
ART. 12
Consumatorii au dreptul de a pretinde agentilor economici remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. Dupa expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.
ART. 13
Remedierea deficientelor aparute in cadrul termenelor de garantie la produsele de larg consum, inclusiv a celor de folosinta indelungata, si care nu sint imputabile consumatorilor, se face intr-un termen maxim, stabilit de catre organul administratiei publice abilitat sa indeplineasca politica de protectie a consumatorului; pentru celelelte produse, termenul va fi cel sta bilit prin contract.
In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism teh nic neutru.
ART. 14
In cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor
aparute in cadrul termenului de garantie depaseste 10% din acest termen, pre
cum si in cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice care prezinta abateri fata de caracteristicile calitative prescrise, vinzatorul este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora.
Timpul de nefunctionare, mentionat la alineatul precedent, prelungeste in mod corespunzator termenul de gatantie si curge din momentul sesizarii vinza torului pina la aducerea produsului in stare de utilizare normala.
ART. 15
Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului.
ART. 16
Consumatorul poate solicita plata unor despagubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispozitiilor legale, in cazul remedierii ori inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare.
ART. 17
Vinzatorul asigura toate operatiunile necesare repunerii in functiune, inlo cuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate in cadrul termenului de garantie sau valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse in cadrul duratei medii de utilizare, precum si a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea si ambalarea acestora; vinzatorul suporta cheltuielile legate de acestea, situatie carte nu il exonereaza de raspundere pe producator.

CAPITOLUL 4
Informarea si educarea consumatorilor

ART. 18
Consumatorii au dreptul de a fi informati, in mod complet, corect si precis, asupra caracteristicelor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici, astfel incit sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala, in conformitate cu interesele lor, intre produsele si serviciile oferite si sa fie in masura sa le utilizeze, potrivit destinatiei aces tora, in deplina securitate.
ART. 19
Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, care se inscriu la vedere, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vinzare sau in cartea tehnica, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul, in functie de natura acestuia.
ART. 20
Informatiile trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara de origine a produsului.
Informatiile trebuie sa fie complete, corecte, precise si explicite si sa cu prinda denumirea produsului, marca producatorului, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, eventuali adivii folositi, cantitatea, pretul, termenul de garantie sau, dupa caz, de valabilitate, eventualele riscuri previzibile, contraindicatii si modul de utilizare, manipulare, conservare sau pastrare, precum si alte caracteristici ale diferitelor categorii de produse; la produsele alimentare preambalate se mentioneaza si valoarea nutritiva.
Produsele de folosinta indelungata sint insotite si de"declaratie de confor mitate","certificat de garantie" si, dupa caz, de"carte tehnica" ori"instructiuni de folosire", redactate in limba romana, care cuprind principalele caracteristici ale produsului, conditiile de instalare, exploatare, intre tinere, data fabricatiei, termenul de garantie si eventualele riscuri ce pot aparea in urma nerespectarii instructiunilor.
Fac exceptie de la prevederile alineatelor precedente marcile de fabrica sau de comert, denumirile de firme ori societatile comerciale, denumirea produse lor tipice cunoscute publicului larg, precum si termenii straini utilizati in mod curent si care se gasesc in dictionarele uzuale.
Pentru produsele din import, textul in limba romana poate fi completat cu traduceri in una sau mai multe limbi straine stabilite de catre Guvern.
ART. 21
Informatiile referitoare la serviciile prestate trebuie sa cuprinda categori a calitativa a serviciului, timpul de realizare, termenul de garantie, tariful, riscurile previzibile si, dupa caz, declaratia de conformitate.
ART. 22
Agentii economici sint obligati sa demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, modul de utilizare si functionalitatea produselor ce urmeaza a fi vindute; la lansarea pe piata a produselor, acestia sint obligati sa efectueze demonstratii de utilizare.
ART. 23
Obligatia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 si 22 nu poate fi inlaturata prin invocarea secretului comercial sau profesional.
ART. 24
Se interzice prezentarea prin publicitate - in prospecte, cataloage, prin mass-media si altele - a altor valori ale parametrilor ce caracterizeaza pro dusele sau serviciile, altele decit cele efectiv realizate.
ART. 25
Preturile si tarifele trebuie afisate, in mod vizibil si intr-o forma neechi voca, usor de citit.
ART. 26
Comercializarea produselor si prestarea serviciilor se fac in locuri autorizate. Este obligatorie afisarea, in mod vizubil, a denumirii firmei si a numarului autorizatiei acesteia.
ART. 27
Produsele livrate in vrac se masoara cu mijloace de masurare legale adecvate, in prezenta cumparatorului. Indicatiile mijloacelor de masurare trebuie sa fie usor de citit si la vederea cumparatorului.

 

Dispozitii privind publicitatea online

 

Legea nr.148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea (include modificarile aduse prin legea 283/2002, Ordonanta guvernului 17/2003, Ordonanta guvernului 90/2004):

CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    Art. 1. - Prezenta lege are drept scop protectia consumatorilor de produse si servicii, protectia persoanelor care desfasoara o activitate de productie, de comert, presteaza un serviciu sau practica o meserie ori o profesie, precum si protectia interesului public general impotriva publicitatii inselatoare, a consecintelor negative ale publicitatii si stabileste conditiile in care este permisa publicitatea comparativa.

    Art. 2. - Dispozitiile prezentei legi se aplica continutului materialelor publicitare si mesajelor publicitare transmise de acestea, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face posibil transferul informatiei.

    Art. 3. - Publicitatea difuzata in cadrul programelor de radiodifuziune si televiziune, transmise pe cale radioelectrica sau prin cablu ori printr-un alt sistem tehnic asimilat acestuia, se supune prevederilor privind publicitatea in domeniul audiovizualului din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederilor prezentei legi.

    Art. 4. - In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) publicitate - orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste, avand ca scop promovarea vanzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii;
    b) publicitate inselatoare - orice publicitate care, in orice fel, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce in eroare orice persoana careia ii este adresata sau care ia contact cu aceasta si ii poate afecta comportamentul economic, lezandu-i interesul de consumator, sau care poate leza interesele unui concurent;
    c) publicitate comparativa - orice publicitate care identifica explicit sau implicit un concurent sau bunurile ori serviciile oferite de acesta;
    d) publicitate subliminala - orice publicitate care utilizeaza stimuli prea slabi pentru a fi perceputi in mod constient, dar care pot influenta comportamentul economic al unei persoane;
    e) persoana - orice persoana fizica sau juridica;
    f) minor - orice persoana fizica in varsta de pana la 18 ani;
    g) autoreglementare - orice activitate, cu caracter voluntar, de elaborare a unor reguli de buna practica in domeniul publicitatii si de control al respectarii acestora de catre reprezentanti ai persoanelor implicate in aceasta activitate, inclusiv ai agentiilor de publicitate si media, in conditiile legii.

    Art. 5. - Publicitatea trebuie sa fie decenta, corecta si sa fie elaborata in spiritul responsabilitatii sociale.

    Art. 6. - Se interzice publicitatea care:  a) este inselatoare; b) este subliminala; c) prejudiciaza respectul pentru demnitatea umana si morala publica; d) include discriminari bazate pe rasa, sex, limba, origine, origine sociala, identitate etnica sau nationalitate; e) atenteaza la convingerile religioase sau politice; f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnitatii si vietii particulare a persoanelor; g)exploateaza superstitiile, credulitatea sau frica persoanelor; h) prejudiciaza securitatea persoanelor sau incita la violenta; i) incurajeaza un comportament care prejudiciaza mediul inconjurator;
j) favorizeaza comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori distribuite contrar prevederilor legale.

 

CAPITOLUL II
    Publicitate inselatoare si publicitate comparativa

    Art. 7. - Pentru determinarea caracterului inselator al publicitatii se vor lua in considerare toate caracteristicile acesteia si, in mod deosebit, elementele componente referitoare la:
    a) caracteristicile bunurilor si serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de executie si de ambalare, compozitia, metoda si data fabricatiei sau a aprovizionarii, masura in care acestea corespund scopului destinat, destinatia, cantitatea, parametrii tehnico-functionali, producatorul, originea geografica sau comerciala ori rezultatele testelor si incercarilor asupra bunurilor sau serviciilor, precum si rezultatele care se asteapta de la acestea;  b) pretul sau modul de calcul al pretului, precum si conditiile in care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile;  c) conditiile economice si juridice de achizitionare sau de prestare a serviciilor;  d) natura serviciilor ce urmeaza a fi asigurate dupa vanzarea produselor sau prestarea serviciilor;  e) natura, atributiile si drepturile celui care isi face publicitate, cum ar fi: identitatea, capitalul social, calificarea, dreptul de proprietate industriala, premii si distinctii primite; f) omiterea unor informatii esentiale cu privire la identificarea si caracterizarea bunurilor sau serviciilor, cu scopul de a induce in eroare persoanele carora le sunt adresate.

    Art. 8. - Publicitatea comparativa este interzisa daca: a) comparatia este inselatoare, potrivit prevederilor art. 4 lit. b) si ale art. 7; b) se compara bunuri sau servicii avand scopuri sau destinatii diferite; c) nu se compara, in mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esentiale, relevante, verificabile si reprezentative - intre care poate fi inclus si pretul - ale unor bunuri sau servicii;
    d) se creeaza confuzie pe piata intre cel care isi face publicitate si un concurent sau intre marcile de comert, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, bunuri sau servicii ale celui care isi face publicitate si cele apartinand unui concurent; e) se discrediteaza sau se denigreaza marcile de comert, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activitati sau circumstante ale unui concurent; f) nu se compara, in fiecare caz, produse cu aceeasi indicatie, in cazul produselor care au indicatie geografica; g) se profita in mod incorect de renumele unei marci de comert, de denumirea comerciala sau de alte semne distinctive ale unui concurent ori de indicatia geografica a unui produs al unui concurent; h) se prezinta bunuri sau servicii drept imitatii sau replici ale unor bunuri sau servicii purtand o marca de comert sau o denumire comerciala protejata; i) se incalca orice alte prevederi ale Legii concurentei nr. 21/1996.

    Art. 9. - Comparatiile care se refera la o oferta speciala trebuie sa indice, in mod clar si neechivoc, data la care inceteaza oferta sau, daca este cazul, faptul ca oferta speciala se refera la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar daca oferta speciala nu a inceput inca, data de incepere a perioadei in care se aplica pretul special sau alte conditii specifice.

 

CAPITOLUL III
    Dispozitii speciale privind publicitatea anumitor produse

    Art. 10. - Se interzice publicitatea explicita pentru produsele din tutun: a) difuzata in cadrul programelor de radiodifuziune si televiziune; b) pe prima si pe ultima coperta sau pagina din materialele tiparite in presa scrisa; (abrogat de la 31 Decembrie 2006 - vezi Legea 457/2004) c) pe biletele de calatorie pentru transportul public.

    Art. 10^1. - Se interzice publicitatea explicita pentru bauturile alcoolice: a) pe prima si pe ultima coperta sau pagina din materialele tiparite in presa scrisa; b) pe biletele de calatorie pentru transportul public.

   Art. 11. - Se interzice publicitatea pentru bauturile alcoolice si pentru produsele din tutun in incinta unitatilor de invatamant si a unitatilor de asistenta medicala sau la o distanta mai mica de 200 metri de intrarea acestora, masurata pe drum public.

   Art. 12. - Publicitatea pentru bauturi alcoolice si pentru produsele din tutun nu este permisa in publicatii destinate in principal minorilor, in salile de spectacole inainte, in timpul si dupa spectacolele destinate minorilor.

  Art. 13. - (1) Publicitatea pentru bauturile alcoolice si pentru produsele din tutun nu este permisa nici in conditiile in care: a) se adreseaza minorilor; b) infatiseaza minori consumand aceste produse;
    c) sugereaza ca bauturile alcoolice sau produsele din tutun sunt dotate cu proprietati terapeutice sau ca au un efect stimulativ, sedativ ori ca pot rezolva probleme personale; d) da o imagine negativa despre abstinenta; e) evidentiaza continutul in alcool al bauturilor alcoolice, in scopul stimularii consumului, sau face legatura intre alcool si conducerea unui vehicul;  f) nu contine inscriptii-avertisment, in limba romana, pentru produsele din tutun.

    (2) Textul avertismentului si dimensiunile acestuia vor fi stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

      Art. 13^1. - (1) Publicitatea la bauturile spirtoase, astfel cum sunt definiteîn Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase, publicatîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, cu modificarile ulterioare, este permisa numaiîn cazul celei difuzate prin intermediul presei scrise, al radioului, precum si prin intermediul televiziunii.
   (2) Difuzarea de publicitate la bauturile spirtoaseîn programele audiovizuale se realizeaza conform dispozitiilor Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 130/2005 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual. Art. 14. - Se interzice publicitatea substantelor stupefiante si psihotrope.  Art. 15. - Se interzice publicitatea, in alte locuri decat cele de comercializare, pentru orice tip de arme, munitii, explozivi, metode si mijloace pirotehnice, cu exceptia armelor destinate vanatorii sau sportului si a celor de panoplie. Art. 16. - Pentru produsele si serviciile destinate minorilor este interzisa publicitatea care: a) contine elemente ce dauneaza acestora din punct de vedere fizic, moral, intelectual sau psihic; b) incurajeaza in mod indirect copiii sa cumpere produse sau servicii, profitand de lipsa de experienta sau de credulitatea lor; c) afecteaza relatiile speciale care exista intre minori, pe de o parte, si parinti sau cadre didactice, pe de alta parte; d) prezinta, in mod nejustificat, minori in situatii periculoase.

    Art. 17. - Publicitatea este permisa numai pentru produsele medicamentoase care se elibereaza fara prescriptie medicala, pentru care materialele publicitare vor fi aprobate de Agentia Nationala a Medicamentului.

 

Dispozitii de vanzare si garantie

 

1.Legea nr. 449/2003, republicata 2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora:

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza aspecte privind vanzarea produselor, inclusiv a celor executate la comanda, si garantiile asociate acestora, in vederea asigurarii protectiei consumatorului

Art. 2
In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;
b) produs - bun material mobil a carui destinatie finala este consumul sau utilizarea individuala ori colectiva. Nu intra sub incidenta prevederilor prezentei legi bunurile vandute in urma confiscarilor, in cadrul procedurii de executare silita sau pe baza unui alt act emis de autoritatile judecatoresti, apa si gazele care nu sunt ambalate intr-un volum limitat sau intr-o cantitate fixa si energia electrica;
c) vanzator - persoana fizica sau juridica autorizata, care, in cadrul activitatii sale, comercializeaza produse in conditiile unui contract incheiat cu consumatorul;
d) producator:
1. operatorul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs;
2. operatorul economic care fabrica materia prima;
3. operatorul economic care isi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;
4. operatorul economic care reconditioneaza produsul;
5. operatorul economic sau distribuitorul care modifica, prin activitatea sa, caracteristicile produsului;
6. reprezentantul inregistrat in Romania al unui operator economic care nu isi are sediul in Romania sau, in cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului;
7. operatorul economic care importa produse in vederea realizarii ulterioare a unei operatiuni de vanzare, inchiriere, leasing sau orice alta forma de distributie specifica derularii afacerilor;
8. distribuitorul produsului importat, in cazul in care nu se cunoaste importatorul, chiar daca producatorul este mentionat;
9. distribuitorul produsului, in cazul in care importatorul nu poate fi identificat, daca nu informeaza persoana prejudiciata, in termen de 30 de zile de la cererea acesteia, asupra identitatii importatorului;
e) garantie - orice angajament asumat de vanzator sau producator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta;
f) reparare - aducerea produsului care nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile de garantie sau in publicitatea aferenta, la specificatiile prevazute in contractul de vanzare-cumparare.
Art. 3
Nu sunt supuse prevederilor prezentei legi produsele folosite care sunt vandute prin procedura licitatiei publice, la care consumatorul are posibilitatea sa participe personal.
Art. 4
Intra sub incidenta prevederilor prezentei legi si produsele care vor fi achizitionate pe baza unui contract de vanzare de produse ce urmeaza a fi fabricate sau prelucrate.

Art. 5
(1) Vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare.
(2) Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca:
a) corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;
b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip;
d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului.

Art. 6
Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator

Art. 7
Vanzatorul nu este raspunzator de declaratiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) lit. d), in oricare dintre urmatoarele situatii, daca probeaza ca:
a) nu a cunoscut si nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoasca declaratiile in cauza;
b) declaratia fusese corectata la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare;
c) decizia de a cumpara produsul nu putea fi influentata de declaratiile publice in cauza.

 

Dispozitii privind vanzarea la distanta

 

Ordonanta nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta:

CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezenta ordonanta reglementeaza conditiile incheierii si executarii contractelor la distanta intre comerciantii care furnizeaza produse sau servicii si consumatori.

   Art. 2. - (1) In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) contract la distanta - contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta;
    b) consumator - orice persoana fizica care achizitioneaza, utilizeaza sau consuma produse ori beneficiaza de prestarea unor servicii, in afara activitatii sale profesionale, in baza unui contract incheiat cu un comerciant, in conditiile prezentei ordonante;
    c) comerciant - orice persoana fizica sau juridica, care, in contractele incheiate in conditiile prezentei ordonante, actioneaza in cadrul activitatii sale profesionale;
    d) tehnica de comunicatie la distanta - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti;
    e) operator de comunicatie - orice persoana fizica sau juridica a carei activitate profesionala consta in a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

    (2) Tehnicile de comunicatie la distanta sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.

   Art. 3. - (1) Inainte de incheierea contractului la distanta comerciantul trebuie sa informeze consumatorul in timp util, corect si complet asupra urmatoarelor elemente:
    a) identitatea comerciantului si, in cazul contractelor care prevad o plata anticipata, adresa acestuia;
    b) caracteristicile esentiale ale produsului sau serviciului;
    c) pretul de vanzare cu amanuntul al produsului sau serviciului;
    d) cheltuielile de livrare, daca este cazul;
    e) modalitatile de plata, de livrare sau de prestare;
    f) dreptul de denuntare unilaterala a contractului, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta ordonanta;
    g) costul utilizarii tehnicii de comunicatie la distanta, in cazul in care acesta este calculat altfel decat conform tarifului de baza;
    h) perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;
    i) durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs sau serviciu.

    (2) Informatiile prevazute la art. 3 alin. (1), al caror scop comercial trebuie sa rezulte fara echivoc, vor fi comunicate in mod clar, usor de inteles de catre consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicatie la distanta utilizate, tinand seama de principiile de buna practica comerciala in tranzactii si de principiile care guverneaza protectia persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu.

    (3) In cazul comunicarilor telefonice, la inceputul oricarei conversatii cu consumatorul comerciantul are obligatia de a-si declina identitatea, precum si de a indica in mod explicit scopul comercial al apelului.

   Art. 4. - (1) Comerciantul trebuie sa transmita consumatorului, in scris sau pe un alt suport de informatii durabil, la dispozitia sau accesibil acestuia, in timp util, in perioada executarii contractului, urmatoarele:
    a) confirmarea informatiilor mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a)-f), daca acestea nu au fost transmise, in forma prevazuta la alin. (1), inainte de incheierea contractului;
    b) conditiile si modalitatile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala, pentru cazurile prevazute in prezenta ordonanta, sub forma clauzei urmatoare:"Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului", redactata cu caractere ingrosate. In cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fara cerere de comanda din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14;
    c) sediul comerciantului, la care consumatorul poate sa isi prezinte reclamatiile;
    d) informatii privind service postvanzare si garantiile oferite;
    e) conditiile de denuntare unilaterala a contractului, atunci cand acesta are o durata nedeterminata sau o durata mai mare de un an.

    (2) Dispozitiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), d) si e) nu se aplica in cazul serviciilor a caror executie este realizata cu ajutorul unei tehnici de comunicatie la distanta, daca aceste servicii sunt furnizate o singura data si facturarea lor este efectuata de operatorul de comunicatie.

   Art. 5. - Daca partile nu au convenit altfel, momentul incheierii contractului la distanta il constituie momentul primirii comenzii de catre comerciant.

   Art. 6. - Dispozitiile prezentei ordonante nu se aplica:
    a) contractelor privind servicii de investitii, operatiuni de asigurare si reasigurare, servicii bancare, operatiuni legate de fondul de pensii, operatiuni de bursa;

    CAPITOLUL II
    Dreptul de denuntare unilaterala a contractului

    Art. 7. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga:
    a) pentru produse, de la data primirii lor de catre consumator, daca au fost indeplinite prevederile art. 4;
    b) pentru servicii, din ziua incheierii contractului sau dupa incheierea contractului, din ziua in care obligatiile prevazute la art. 4 au fost indeplinite, cu conditia ca intarzierea sa nu depaseasca 90 de zile.

    (2) In cazul in care comerciantul a omis sa transmita consumatorului informatiile prevazute la art. 4, termenul pentru denuntarea unilaterala a contractului este de 90 de zile si incepe sa curga:
    a) pentru produse, de la data primirii lor de catre consumator;
    b) pentru servicii, de la data incheierii contractului.

    (3) Daca in perioada celor 90 de zile informatiile prevazute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucratoare pentru denuntarea unilaterala a contractului incepe sa curga din acel moment.

    Art. 8. - In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului de catre consumator, comerciantul are obligatia sa ramburseze sumele platite de consumator fara a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 de zile de la data denuntarii contractului de catre consumator.

    Art. 9. - In cazul in care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanta, comerciantul crediteaza consumatorul, direct sau in baza unui acord incheiat de comerciant cu un tert, o data cu denuntarea unilaterala a contractului la distanta inceteaza de drept si contractul de acordare a creditului, fara penalitati pentru consumator.

    Art. 10. - Consumatorul nu poate denunta unilateral urmatoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor in care partile
    au convenit altfel:
    a) contracte de furnizare de servicii a caror executie a inceput, cu acordul consumatorului, inaintea expirarii termenului de 10 zile lucratoare prevazut la art. 7 alin. (1);
    b) contracte de furnizare de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile cursurilor pietei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
    c) contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
    d) contracte de furnizare a inregistrarilor audio, video sau a programelor informatice, in cazul in care au fost desigilate de catre consumator;
    e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;
    f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.

CAPITOLUL III
    Executarea contractului la distanta

    Art. 11. - (1) Comerciantul trebuie sa isi indeplineasca obligatiile contractuale in termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel.

    (2) Comerciantul, in cazul in care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie sa informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a varsat ca plata trebuie rambursate de comerciant in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile.

    (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate si pret echivalente cu cele solicitate, numai daca acest lucru a fost prevazut inainte de incheierea contractului si/sau in contract, astfel incat consumatorul sa fie informat in mod clar despre aceasta posibilitate. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului, sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului, element asupra caruia consumatorul trebuie sa fie informat. Furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate nu poate fi asimilata cu livrarea fara comanda, astfel cum se prevede la art. 14.

    Art. 12. - Dispozitiile art. 3-4, ale art. 7-10 si ale art. 11 alin. (1) nu se aplica contractelor privind:
    a) vanzarea de produse alimentare, de bauturi sau de produse de uz curent utilizate in gospodarie, livrate cu regularitate de catre comerciant la domiciliul, resedinta sau la locul de munca al consumatorului;
    b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci cand comerciantul se angajeaza prin contractul incheiat sa efectueze aceste prestatii la o data precisa sau intr-o perioada specificata; in mod exceptional, in cazul activitatilor de agrement organizate in aer liber, comerciantul isi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), in circumstante specifice.

    Art. 13. - In cazul in care cartea de credit a unui consumator a fost utilizata in mod fraudulos pentru achitarea pretului unui contract la distanta, consumatorul are dreptul sa ceara anularea platii. Sumele varsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementarilor specifice acestor sisteme de plata.

    Art. 14. - Este interzisa livrarea de produse sau prestarea de servicii fara o comanda prealabila din partea consumatorului, daca aceasta livrare implica solicitarea efectuarii unei plati. In cazul livrarilor pentru care nu exista o comanda prealabila, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie, lipsa raspunsului neavand valoare de consimtamant.

CAPITOLUL IV
Limitari privind utilizarea anumitor tehnici de comunicatie la distanta

    Art. 15. - Urmatoarele tehnici de comunicatie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului:
    a) sistem automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel);
    b) telecopiator (fax).

    Art. 16. - Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta in afara celor prevazute la art. 15 nu este permisa daca exista un refuz manifestat de consumator.

CAPITOLUL V
 Sanctiuni

    Art. 17. - Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, incalcarea prevederilor art. 8 si 11 referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, care se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

    Art. 18. - Sanctiunile prevazute la art. 17 pot fi aplicate si persoanelor juridice.

    Art. 19. - Limitele minima si maxima ale amenzilor prevazute la art. 17 vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.

    Art. 20. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 17 se fac la sesizarea consumatorilor sau, din oficiu, de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.

    Art. 21. - Contraventiilor prevazute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

    Art. 22. - Comercializarea produselor si serviciilor in conditiile prezentei ordonante se supun si dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile ulterioare.

    Art. 23. - In caz de litigiu, sarcina dovedirii obligatiilor prevazute la art. 4, a respectarii termenelor si a existentei acordului consumatorului, prevazut la art. 5, la art. 11 alin. (1) si la art. 15, revine comerciantului.


Dispozitii privind practicile incorecte de vanzare

 

Legea nr 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilorîn relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Prezenta lege are drept scop o mai buna functionare a pietei si asigurarea unui nivelînalt de protectie a consumatorilor, prin reglementarea practicilor comerciale ce pot aduce atingere intereselor economice ale consumatorilor.
Art. 2. -În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituiteîn asociatii, care,în practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, actioneazaîn scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;
b) comerciant - orice persoana fizica sau juridica care,în practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, actioneazaîn cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneazaîn acelasi scop,în numele sau pe seama acesteia;
c) produs - orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi si obligatii;
d) practici ale comerciantilorîn relatia cu consumatorii, denumiteîn continuare practici comerciale - orice actiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comerciala, inclusiv publicitate si comercializare, efectuate de un comerciant,în strânsa legatura cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor;
e) deformarea substantiala a comportamentului economic al consumatorilor - folosirea unei practici comerciale ce afecteaza considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizieîn cunostinta de cauza, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o;
f) cod de conduita - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislatie sau dispozitii administrative si care defineste comportamentul comerciantilor care se angajeaza saîl respecte cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate;
g) responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianti, responsabila cuîntocmirea si revizuirea unui cod de conduita si/sau cu supravegherea respectarii acestui cod de catre cei care s-au angajat saîl respecte;
h) diligenta profesionala - competenta si grija asteptate,în mod rezonabil, de un consumator din partea comerciantilor,în conformitate cu practicile corecte de piata si/sau cu principiul general al bunei-credinte,în domeniul de activitate al acestora;
i) invitatie de a cumpara - prezentarea comerciala prin care se mentioneaza caracteristicile si pretul produsuluiîntr-un mod corespunzator mijloacelor utilizate pentru aceasta si care, prin urmare, permite consumatorului achizitionarea de produse;
j) influenta nejustificata - folosirea unei pozitii de forta fata de consumator, de maniera sa exercite presiune asupra acestuia, chiar fara a recurge sau a ameninta cu recurgerea la forta fizica,într-un mod care limiteaza semnificativ capacitatea consumatorului de a lua o decizieîn cunostinta de cauza;
k) decizie de tranzactionare - orice decizie luata de un consumator privind oportunitatea, modalitatile si conditiile de achizitionare a produsului, modalitatea de plata - integrala sau partiala -, pastrarea ori renuntarea la produs sau exercitarea unui drept contractual, aceasta putând conduce ori la actiunea consumatorului ori la abtinerea de a actiona;
l) profesie reglementata - activitatea sau ansamblul de activitati profesionale pentru care accesul sau exercitarea este conditionata, direct ori indirect,în conformitate cu legislatiaîn vigoare, de detinerea unui document care sa ateste nivelul de formare profesionala;
m) consumator mediu - consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent si precaut, tinând seama de factorii sociali, culturali si lingvistici.

Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplica practicilor incorecte ale comerciantilorîn relatia cu consumatorii, astfel cum sunt definite la art. 4,înainte,în timpul si dupa o tranzactie comerciala referitoare la un produs. (2) Prezenta lege nu aduce atingere: a) dispozitiilor legale ce reglementeaza contractele si,în special, prevederilor referitoare la validitatea,întocmirea sau efectele contractelor; b) dispozitiilor comunitare sau nationale privind aspectele de sanatate si securitate a produselor; c) dispozitiilor legale ce stabilesc competenta instantelor de judecata; d) conditiilor de intrareîntr-o profesie sau de obtinere a autorizatiei pentru desfasurarea acesteia, codurilor deontologice sau altor dispozitii legale specifice ce guverneaza profesiunile,în scopul mentinerii unuiînalt nivel de probitate al acestora; e) dispozitiilor referitoare la serviciile financiare, astfel cum sunt definiteîn Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor laîncheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, aprobata prin Legea nr. 399/2004, si nici dispozitiilor referitoare la bunurile imobile,în cazulîn care aceste dispozitii sunt mai restrictive sau mai riguroase decât cele din prezenta lege. (3) Prezenta lege nu se aplica dispozitiilor ce reglementeaza certificarea si indicarea marcilor titlurilorîn cazul metalelor pretioase.

CAPITOLUL II
Practici comerciale incorecte
Art. 4. - (1) O practica comerciala este incorecta daca: a) este contrara cerintelor diligentei profesionale; b) deformeaza sau este susceptibila sa deformezeîn mod esential comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci când o practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori.
(2) Practicile comerciale susceptibile sa deformezeîn mod esential comportamentul economic al unui anumitgrup vulnerabil de consumatori, clar identificabil, trebuie evaluate din perspectiva membrului mediu al grupului. Grupul de consumatori este cu precadere vulnerabil la respectiva practica sau la produsul la care aceasta se refera, din motive de infirmitate mentala sau fizica, de vârsta sau de credulitate, comportamentul economic al acestuia putând fiîn mod rezonabil prevazut de comerciant. Aceasta prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare obisnuite si legitime ce constauîn declaratii exagerate sau declaratii ce nu sunt destinate a fi luate ca atare.
(3) Practicile comerciale incorecte sunt,în special, cele:
a)înselatoare,în sensul prevederilor art. 6 si 7;
b) agresive,în sensul prevederilor art. 8 si 9.
(4) Lista practicilor comerciale care,în orice situatie, se considera incorecte este prevazutaîn anexa nr. 1.
SECTIUNEA 1
Practici comercialeînselatoare
Art. 5. - Practicile comercialeînselatoare pot fi actiuniînselatoare sau omisiuniînselatoare.
Art. 6. - (1) O practica comerciala este considerata ca fiind actiuneînselatoare daca aceasta contine informatii false sau,în orice situatie, inclusivîn prezentarea generala, induceîn eroare sau este susceptibila sa inducaîn eroare consumatorul mediu, astfelîncât,în ambele ipoteze, fieîl determina, fie este susceptibila a-l determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar daca informatiile sunt,în fapt, corecteîn raport cu unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente: a) existenta sau natura produsului; b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compozitia, accesoriile, asistenta acordata dupa vânzare si instrumentarea reclamatiilor, modul si data fabricatiei sau prestarii, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificatiile, originea geografica sau comerciala, rezultatele care se pot obtine din utilizarea sa, rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului; c) perioada pentru care comerciantul se angajeaza, motivele utilizarii practicii comerciale si natura desfasurarii vânzarii, precum si toate declaratiile sau toate simbolurile care ar induce o legaturaîntre produs sau comerciant si o sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect; d) pretul sau modul de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific al pretului; e) necesitatea service-ului, a unei piese separate, aînlocuirii sau a repararii; f) natura, competentele si drepturile comerciantului sau ale reprezentantului sau, cum ar fi: identitatea si patrimoniul, calificarile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legaturile sale, drepturile de proprietate industriala, de autor sau comerciala ori recompense si distinctii primite;g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, deînlocuire sau de restituire a contravalorii ca urmare a rezolutiunii contractului, astfel cum sunt prevazute de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poateîntâmpina.
(2) O practica comerciala este, de asemenea, considerata ca fiind actiuneînselatoare daca,în contextul prezentarii situatiei de fapt, tinând cont de toate caracteristicile si circumstantele, determina sau este susceptibila sa determine consumatorul mediu sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o.În acest caz, actiuneaînselatoare este determinata de: a) orice activitate de comercializare privind produsul, inclusiv publicitatea comparativa, creând o confuzie cu alt produs, marca, numele sau cu alte semne distinctive ale unui concurent; b) nerespectarea de catre comerciant a obligatiilor prevazuteîn codul de conduita pe care s-a angajat saîl respecte, daca: (i) angajamentul sau nu este o aspiratie, ci este ferm si poate fi verificat; (ii) acesta indica,în cadrul unei practici comerciale, ca s-a angajat sa respecte codul.
Art. 7. - (1) O practica comerciala este considerata ca fiind omisiuneînselatoare daca,în contextul prezentarii situatiei de fapt, tinând cont de toate caracteristicile si circumstantele acesteia, precum si de limitele mijloacelor de comunicare utilizate pentru transmiterea informatiei omite o informatie esentiala necesara consumatorului mediu, tinând cont de context, pentru luarea unei decizii de tranzactionareîn cunostinta de cauza si, prin urmare, determina sau este susceptibila sa determine luarea de catre consumator a unei decizii de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
(2) O practica comerciala este, de asemenea, considerata ca fiind omisiuneînselatoare atunci când, tinând cont de aspectele prevazute la alin. (1), un comerciant ascunde sau oferaîntr-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu oriîn contratimp o informatie esentiala sau nu indica intentia comerciala a practicii,în cazulîn care aceasta nu rezulta deja din context, si când,în oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat sau este susceptibil a fi determinat sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
(3)În cazulîn care mijloacele de comunicare utilizate pentru transmiterea practicilor comerciale impun limiteîn spatiu sauîn timp,în momentul determinarii practicii ca fiind sau nu omisiuneînselatoare, se va tine cont de aceste limite, precum si de orice masuri luate de catre comerciantîn vederea punerii informatiei la dispozitia consumatorului prin alte mijloace.
(4)În cazul unei invitatii de a cumpara, urmatoarele informatii sunt considerate esentiale, daca nu rezulta deja din context: a) caracteristicile principale ale produsului, tinând cont de mijlocul de comunicare utilizat si de produs; b) sediul si celelalte date de identificare ale comerciantului si,în cazulîn care actioneaza pe seama altui comerciant, sediul si celelalte date de identificare ale acestuia; c) pretul cu toate taxele incluse sau, daca pretul nu poate fiîn mod rezonabil calculatîn avans, tinând cont de natura produsului, modalitatea de calcul al acestuia. De asemenea, unde este cazul, toate costurile aditionale pentru transport, livrare sau taxele postale ori,în cazulîn care aceste cheltuieli nu pot fi,în mod rezonabil, calculateîn avans, precizarea ca pot exista costuri aditionale ce trebuie suportate de consumator; d) modalitatile de plata, livrare, executare si cercetare a reclamatiilor, daca acestea difera de conditiile cerute de diligenta profesionala; e) pentru produsele si tranzactiile ce implica un drept de renuntare sau de reziliere, mentionarea acestui drept.
(5) Informatiile prevazuteîn legislatie, care se refera la prezentarile comerciale, inclusiv la publicitate sau comercializare, sunt esentiale. Lista nelimitativa a acestora este cuprinsaîn anexa nr. 2.
SECTIUNEA a 2-a
Practici comerciale agresive

Art. 8. - O practica comerciala este considerata agresiva daca,în contextul prezentarii situatiei de fapt si tinând cont de toate caracteristicile si circumstantele, limiteaza sau este susceptibila sa limitezeîn mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs, prin hartuire, constrângere, inclusiv prin utilizarea fortei fizice sau prin influenta nejustificata si, prin urmare, determina sau este susceptibila sa determine consumatorul sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
Art. 9. - Pentru a determina daca o practica comerciala recurge la hartuire, constrângere, inclusiv la forta fizica sau la influenta nejustificata, se iauîn considerare urmatoarele elemente: a) momentul, locul desfasurarii, natura si/sau durata acesteia; b) recurgerea la amenintare, la un limbaj sau la un comportament abuziv; c) exploatarea de catre comerciant a unei situatii nefericite sau a unei circumstante speciale, de o asemenea gravitateîncât afecteaza rationamentul consumatorului mediu si de care comerciantul este constient,în scopul influentarii deciziei consumatorului cu privire la produs; d) orice obstacol oneros sau disproportionat, neprevazutîn contract, impus de comerciant, atunci când consumatorul doreste saîsi exercite drepturile contractuale, inclusiv dreptul de aînceta contractul sau de a schimba produsul ori de a se adresa unui alt comerciant; e) orice amenintare cu masuri,în situatiaîn care acestea nu pot fi luateîn mod legal.